โรงเรียนอุทัย
11 ม.1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ชั้น นักเรียนเต็ม เข้า
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
29 23 52 0
90 102 192 0
88 78 166 0
86 86 172 22 8 30
42 76 118 0
38 76 114 0
รวม373441814 22830