ชั้น นักเรียนเต็ม เข้า
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
รวม0 0