ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ ( e-office )  ศูนย์ ICT  โรงเรียนอุทัย  11 หมู่ 1  ตำบลอุทัย  อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000  โทรศัพท์  035-711450
 

 วัตถุประสงค์
      1. เพิ่มทางเลือกให้กับครูอาจารย์ ในการเข้าถึงคำสั่งโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว
      2. เพื่อให้ครูอาจารย์ทุกท่านได้เข้าถึงเทคโนโลยีและคุ้นเคยกับเทคโนโลยี
      3. เพื่อประหยัดกระดาษในการพิมพ์คำสั่งแจก
      4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการหาคำสั่งในการทำผลงานทางวิชาการ
      5. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในด้าน ICT


  (e-Office) โรงเรียนอุทัย

 

กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

Username :

Password :