something
  • demo-image

  • demo-image

  • demo-image

ตราสัญลักษณ์

ความหมาย: ความร่วมมือร่วมใจของผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าในการพัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนอุทัย มีศักยภาพที่ดีตลอดไป

วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังต่อไปนี้

1 ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก
2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการและเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียนอุทัย
3 ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมโดยรวม
4 ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
5 เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
Download me!
ศิษย์เก่าโรงเรียนอุทัย
ทองพูล บัวศรี ศิษย์ที่เราภาคภูมิใจ..

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

"เชิญชวน.. ศิษย์เก่าโรงเรียนอุทัยที่จบไปแล้วทุกรุ่นเข้ามาลงทะเบียน เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอุทัย " คลิก.. ลงทะเบียนศิษย์เก่า