ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของนักเรียนโรงเรียนอุทัย สพม.๓
เลขนักเรียน :
รหัสผ่าน นร. :

วัตถุประสงค์ เพื่อทำแบบทดสอบบออนไลน์ ส่งไฟล์งานครูผู้สอน กรอกแบบสอบถามข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ดูข้อมูลการขาดเรียน การเข้าโฮมรูม ดูผลการเรียน เป็นต้น