แบบรายงานการบันทึกโฮมรูม
ประจำวันศุกร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
HTML hit counter - Quick-counter.net
ชั้น นักเรียนเต็ม เข้าโฮมรูม ขาดโฮมรูม ครูที่ปรึกษา รายชื่อนักเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม. 1 / 1 0 0 0 0 0
ม. 1 / 2 0 0 0 0 0
ม. 1 / 3 0 0 0 0 0
ม. 1 / 4 0 0 0 0 0
ม. 1 / 5 0 0 0 0 0
รวม ม.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 สรุป ระดับชั้น ม. 1 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
ม. 2 / 1 0 0 0 0 0
ม. 2 / 2 0 0 0 0 0
ม. 2 / 3 0 0 0 0 0
ม. 2 / 4 0 0 0 0 0
รวม ม.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 สรุป ระดับชั้น ม. 2 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
ม. 3 / 1 0 0 0 0 0
ม. 3 / 2 0 0 0 0 0
ม. 3 / 3 0 0 0 0 0
ม. 3 / 4 0 0 0 0 0
รวม ม.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 สรุป ระดับชั้น ม. 3 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
ม. 4 / 1 0 0 0 0 0
ม. 4 / 2 0 0 0 0 0
ม. 4 / 3 0 0 0 0 0
รวม ม.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 สรุป ระดับชั้น ม. 4 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
ม. 5 / 1 0 0 0 0 0
ม. 5 / 2 0 0 0 0 0
ม. 5 / 3 0 0 0 0 0
รวม ม.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 สรุป ระดับชั้น ม. 5 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
ม. 6 / 1 0 0 0 0 0
ม. 6 / 2 0 0 0 0 0
ม. 6 / 3 0 0 0 0 0
รวม ม.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 สรุป ระดับชั้น ม. 6 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 งานติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอุทัย สพม.๓ โทร. 035 356508
หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลการเช็คโฮมรูม มาจาก Application Mobile Uthai 4.0 Download Application Mobile Uthai4.0