แบบรายงานการบันทึกโฮมรูม
ประจำวันจันทร์ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
โรงเรียนอุทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
HTML hit counter - Quick-counter.net
ชั้น นักเรียนเต็ม เข้าโฮมรูม ขาดโฮมรูม ครูที่ปรึกษา รายชื่อนักเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ม. 1 / 1 37 37 0 37 0 37 ครูสุมิตรา สาดแสงจันทร์ ครูอรทัย สุพร
ม. 1 / 2 38 38 0 38 0 38 ครูสรายุทธ์ หอมชู ครูสุภาพร หงษ์สร้อย
ม. 1 / 3 40 40 0 40 0 40 ครูอำภา โพธิสัตย์
ม. 1 / 4 40 40 0 40 0 40 ครูวรรณรัตน์ ศรศิลปป์
ม. 1 / 5 41 41 0 41 0 41
รวม ม.1 196 0 196 0 0 0 196 0 196 สรุป ระดับชั้น ม. 1 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
ม. 2 / 1 46 46 0 46 0 46 ครูชินกร เมาลิทอง
ม. 2 / 2 40 40 0 40 0 40 ครูนันทิยา เกาะแก้ว
ม. 2 / 3 38 38 0 38 0 38
ม. 2 / 4 41 41 0 41 0 41 ครูพนิดา สีนวล
รวม ม.2 165 0 165 0 0 0 165 0 165 สรุป ระดับชั้น ม. 2 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
ม. 3 / 1 34 11 45 0 34 11 45 ครูนงคราญ ลาภอารมณ์ ครูจันทร์ประภา คำศรีจันทร์
ม. 3 / 2 41 41 0 41 0 41 ครูสุวรรณ อรรถจินดา
ม. 3 / 3 39 39 0 39 0 39 ครูนุชนาฏ มณีวงษ์
ม. 3 / 4 41 41 0 41 0 41 ครูอภิญญา ระหารไทย ครูวิรัตน์ กิจสมพงษ์
รวม ม.3 155 11 166 0 0 0 155 11 166 สรุป ระดับชั้น ม. 3 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
ม. 4 / 1 43 43 0 43 0 43 ครูสมศรี อ่อนลมูล
ม. 4 / 2 42 42 0 42 0 42
ม. 4 / 3 40 40 0 40 0 40 ครูนางสำเนา บำรุงกิจ
รวม ม.4 125 0 125 0 0 0 125 0 125 สรุป ระดับชั้น ม. 4 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
ม. 5 / 1 43 43 0 43 0 43
ม. 5 / 2 34 34 0 34 0 34 ครูมนชยา จิตตรีงาม
ม. 5 / 3 32 32 0 32 0 32
รวม ม.5 109 0 109 0 0 0 109 0 109 สรุป ระดับชั้น ม. 5 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
ม. 6 / 1 36 36 0 36 0 36 ครูธีระพนท์ เกตุสิงห์ ครูพงศธร อมตเวทิน
ม. 6 / 2 19 19 0 19 0 19 ครูจุฑารัตน์ หอมชู ครูพิมพ์พรรณ หิรัญพงษ์
ม. 6 / 3 24 24 0 24 0 24 ครูวรวสา นิลพัฒน์ ครูเพ็ชรดารัตน์ ทองไทย
รวม ม.6 79 0 79 0 0 0 79 0 79 สรุป ระดับชั้น ม. 6 เข้าร่วมกิจกรรม 0.00 %
รวมทั้งสิ้น 829 11 840 0 0 0 829 11 840 งานติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอุทัย สพม.๓ โทร. 035 356508
หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียน และข้อมูลการเช็คโฮมรูม มาจาก Application Mobile Uthai 4.0 Download Application Mobile Uthai4.0