๑๒ สิงหาคม ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นักเรียน
ได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนแก่ศิษย์ด้วยความวิริยะอุตสาหะ

 

เปิด 437 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว

2017-06-15 13:16:24
website free tracking

QR code