๑๒ สิงหาคม ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประวัติโรงเรียนอุทัย
     โรงเรียนอุทัย ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 1 ตำบลสามง่าม(ชื่อเรียกเดิม) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2501 โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า ประชาชน คณะกรรมการศึกษาอำเภออุทัย อดีดเจ้าอาวาสวัดโคกช้างและพระครูสุขุมธรรมรส โดยมีนายประเสริฐ บุญสม อดีดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ประสานงาน ในครั้งแรกได้ใช้ศาลาการเปรีญวัดโคกช้างเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายสำรอง แพทย์รักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนแรก
     ปี พ.ศ.2507 ได้ย้ายสถานที่ศึกษามายังสถานที่ปัจจุบัน โดยได้รับมอบที่ดินจาก นายปลั่ง นางเพ็ญศรี อุ่นจันทร์ และทางกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างอาคารแบบ008 จำนวน 2 ห้องเรียน
     ปี พ.ศ.2509 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 008 อีกจำนวน 3 ห้อง กับ 1 ห้องมุข และนายปลั่ง นางเพ็ญศรี อุ่นจันทร์ ได้มอบที่ดินเพิ่มอีก จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา
     ปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ก จำนวน 8 ห้องเรียน

     ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 216ก จำนวน 8 ห้องเรียน และงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินอีก 6 ไร่ พร้อมกันนี้นางเพ็ญศรี อุ่นจันทร์ ได้มอบที่ดินให้อีก 4 ไร่
     ปี พ.ศ. 2523 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายปลด โพธิ์สวัสดิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางบาล มาดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุทัยและได้งบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม-โรงอาหาร แบบ005

     ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนอุทัยได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าอยู่ใน โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาดพื่อพัฒนาชนบท(มพช.2 รุ่น 3) ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารดังนี้ คือ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องสมุด โรงฝึกงานอุตสาหกรรม โรงฝึกงานคหกรรม และโรงฝึกงานเกษตรกรรม

     ปี พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาคลีวิทยา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาดำรงค์ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุทัย

     ปี พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายงาม วีระสัย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดอนพุดวิทยา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอุทัย

     ปี พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้โรงเรียนอุทัยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     ปี พ.ศ.2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายฉลอง การรื่นศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางซ้ายวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย

     ปี พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร พละศึกษา แบบ100/27

     ปี พ.ศ.2546 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าโครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ( สพม.3 ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โดยมีนายสุบิน อ้อสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอุทัย

 

เปิด 4244 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว

2015-09-08 12:46:49
website free tracking

QR code